a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 30/3-2017

Torsdag d. 30. marts kl. 18.00 afholdes årets tredje byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Vi kigger på et par udvalgte dagsordenspunkter.

2. Rammeudmelding for budget 2018-2020

Direktionen har udarbejdet 3 forslag til besparelser på budgettet fremadrettet. Forslagene er udarbejdet med udgangspunkt i:

 1. 1. Det faldende demografisk betingede udgiftsbehov
  Besparelse på 11,7 mio. kr. i 2018
 2. 2. Den forventede indtægtsnedgang
  Besparelse på 52 mio. kr. i 2018
 3. 3. Regulering med råderum til ekstra anlægs- og driftudgifter
  Besparelse på 82 mio. kr. i 2018

Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med forslag 1. Der afventes den endelige tilskudsudmelding efter ny økonomiaftale til sommer.

Beslutning i Byrådet, 30-03-2017
Godkendt.
Enhedslisten kan ikke tilslutte sig rammeudmeldingen.

 

4. Godkendelse af regnskab 2016 og årsberetning

Det samlede regnskabsresultat for 2016 udgør et underskud på 10,6 mio. kr. efter renter og anlægsvirksomhed mod et underskud på 103,3 mio. kr. i 2015. Regnskabsresultatet giver således ikke økonomisk råderum til afholdelse af de løbende afdrag på kommunens eksisterende gæld.

Den bogførte kassebeholdning udgør -122,1 mio. kr. ved udgangen af 2016. Kommunens likviditet har været faldende i 1. halvår af 2016. Fra medio året har likviditeten udvist en stigende tendens, hvilket primært skyldes en ekstra likviditetstilførsel på 86 mio. kr. som følge af Lolland Forsynings indfrielse af deres gæld samt lånoptagelse primo 2016 på 68 mio. kr. Den samlede langfristede gæld udgør ultimo 2016 1.189,0 mio. kr.

Direktionen indstiller, at regnskab 2016 og årsberetning godkendes.

Beslutning i Byrådet, 30-03-2017
Godkendt

5. Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for byrådet i Lolland Kommune gældende fra 1. januar 2018 indeholdende ændring af struktur for de stående udvalg

Der er i dag 31 byrådsmedlemmer i Lolland Kommune. I den kommende valgperiode reduceres dette antal til 25. Ved budgetforliget vedtaget oktober 2016 er det besluttet at reducere antallet af udvalg fra 7 (+økonomiudvalget) til 4 (+økonomiudvalget). De nye fire udvalg foreslås:

 1. Klima-, Miljø-, Teknik-, og Havneudvalget
 2. Social- og Sundhedsudvalget
 3. Arbejdsmarkedsudvalget
 4. Børne-, Skole-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Antallet af medlemmer i alle udvalg inklusiv økonomiudvalget foreslås at være 7. Sagen skal behandles af byrådet af 2 omgange og indstilles til byrådets 1. behandling.

Beslutning i Byrådet, 30-03-2017

Oversendes med anbefaling til byrådets 2. behandling.
SF, Enhedslisten og Eric Steffensen kan ikke tiltræde beslutningen.
SF foreslår opretholdelse af et selvstændigt Kultur- og Fritidsudvalg, samt at der uændret bør være
9 medlemmer i Økonomiudvalget.

6. Fremtidens hjem til fremtidens ældre

I 2013 godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget en ny plan for rammerne for de ældre i kommunen. I forbindelse med denne plan er en række utidssvarende plejeboliger nedlagt, for i stedet at bygge nogle nye tidssvarende – i første omgang planlægges at bygge boliger for 60 ikke-demente med en samlet skønnet byggesum på 100 mio. kr, den kommunalt ejede grund på hjørnet af Winchellsgade og Rødbyvej i Nakskov. Sagen har været undervejs siden 2015 med diverse høringer og afklaringer. I Ældre- og Sundhedsudvalget foreslås i januar 2017 en primær placering på “Cirkuspladsen” i Nakskov – og sekundært på den ellers planlagte grund ved Rødbyvej.

Sagen var på dagsordenen i februar, men udgik grundet Pleje Plus orienteringen. Sagen indstilles til byrådets godkendelse.

Beslutning i Byrådet, 30-03-2017
Punktet udgår

8. Forslag til spildevandsplan 2017-2o27

I juni 2016 ændredes statens vandområdeplan og bekendtgørelsen om indsatsprogrammer, hvori der er ændringer i de krævede indsatser overfor rense- anlæg, overløb og især det åbne land i forhold til det grundlag, der var for spildevandsplan 2011-2021. Desuden ønsker Lolland Spildevand A/S at kloakere færre ejendomme i det åbne land og ændringer i hvilke ejendomme, der skal separatkloakeres.

Dette forslag til ny spildevandsplan omfatter de, ca. 2750, ejendomme i de nuværende områder med renseklasser, hvoraf ca. halvdelen skal kloakeres og den anden halvdel skal etablere rensning på egen grund. De 2750 ejendomme er således en bruttoliste over alle de eksisterende ejendomme, der ligger i områder med renseklasser. I den gamle spildevandsplan var der 4.500 ejendomme i områder med renseklasser.

Rensning hhv. kloakering på de enkelte ejendomme gennemføres kun efter en konkret vurdering af de enkelte ejendommes værdi, vandforbrug, om den er beboet eller har anden anvendelse, som f.eks. fritidshus eller erhverv. Ubeboede eller ubenyttede ejendomme, eller ejendomme med lav ejendomsværdi eller lavt vandforbrug vil således ikke blive pålagt kloakering eller lokal rensning, medmindre de nævnte forhold ændrer sig. Det forventes derfor, at spildevandsrensning for en del af de 2750 ejendomme aldrig bliver gennemført. Der forventes også et frafald af ejendomme som følge af nedrivninger.

Indstilles godkendt og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning i Byrådet, 30-03-2017
Godkendt

Dagsorden byrådet 30/3-2017

 1. 1. Godkendelse af dagsorden
 2. 2. Rammeudmelding for budget 2018-2020
 3. 3. Forslag til drifts-, anlægs- og finansieringsoverførsler fra 2016 til 2017
 4. 4. Godkendelse af regnskab 2016 og årsberetning
 5. 5. Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for byrådet i Lolland Kommune gældende fra 1. januar 2018 indeholdende ændring af struktur for de stående udvalg
 6. 6. Fremtidens hjem til fremtidens ældre
 7. 7. Gadelys – samarbejde med SEAS-NVE samt renovering af gadelys
 8. 8. Forslag til spildevandsplan 2017 – 2027
 9. 9. Tilsyn på kommunale botilbud og Center for rusmidler i 2016
 10. 10. Principbeslutning om 15% anlægstilskud til kultur og fritidsfaciliteter samt anmodning om udbetaling af 15% tilskud til bygningsrenovering af Rødby Svømmehal
 11. 11. Forlængelse af byrådets investeringsstrategi i 2018
 12. 12. Ansøgning om kommunegaranti Maribo Varmeværk til etablering af fjernvarme i Hillested, Rå og Håred.
 13. 13. Kvalitetsrapport med tilhørende beretning for skoleåret 2015 – 2016
Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.