a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 27/4-2017

Torsdag d. 27. april kl. 18.00 afholdes byrådsmøde i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Vi kigger på et par udvalgte dagsordenspunkter.

8. Forslag til lokalplan 360-96 og kommuneplantillæg 57 – Opstilling af 9 vindmøller ved Nøjsomheds Odde

Ved Nøjsomheds Odde står der i dag 23 ældre vindmøller, der samlet har en kapacitet på 23 MW. Bygherren ønsker at udskifte disse med 9 moderne møller, der kommer til at have en samlet kapacitet på 30 MW og årligt vil kunne producere svarende til ca. 30.000 husstandes årlige forbrug. Dette kræver en lokalplanændring, som blev sendt i 8 ugers offentlig høring af byrådet i januar. Høringsperioden er nu ovre og sagen indstilles til endelig godkendelse.

Godkendt.
DF, Enhedslisten, Marie Louise Brehm Nielsen og Henning A. Rasmussen kan ikke tiltræde be- slutningen.

11. Principbeslutning om tilskud og ejerskab Kulturhuset Nakskov

Foreningen Porten til Nakskov Fjord søger om tilskud til projektet Kulturhus i Nakskov. Der søges om økonomisk tilskud på 12.000.000,-  kr. svarende til 15% af anlægsbudgettet, samt et årligt tilskud på 500.000,- kr.. Desuden søges der om overdragelse af bygningerne Toldboden og Havnebygningen i Nakskov. Forretningsplanen for projektet baseres yderligere på at faciliteterne; Turistkontor, Lokalarkiv, Skibs- og Søfartsmuseum, Marineforening, Vestlollands Teaterkreds og Musikforeningen Løvehjerterne bliver permanente lejere i Kulturhuset. Herudover skal der etableres café i Kulturhuset og Havnekontoret skal flyttes ud af Havnebygningen, hvilket kræver, at der etableres et nyt havnekontor med en estimeret omkostning på 12 mio. kr.

Sektoren for Kultur og Fritid anbefaler at tilsagnet tidsbegrænset, så det vil være gældende såfremt ansøger skaffer ekstern finansiering inden udgangen af 2018.

Sagen indstilles til byrådets godkendelse.

Principgodkendes med en samlet finansiering på op til 15 % af det samlede anlægsbudget. I de 15 % indgår den anslåede værdi af de kommunale bygninger, der overdrages til formålet. Med principgodkendelsen af anlægsøkonomien indgår ikke for nuværende en stillingtagen til projektets fremtidige driftsøkonomi, organisering og ledelse.
Det endelige projekt skal forelægges til byrådets godkendelse. Lokallisten Lolland kan ikke tiltræde beslutningen.

13. Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for byrådet i Lolland Kommune gældende fra 1. januar 2018 indeholdende ændring af struktur for de stående udvalg

Der er i dag 31 byrådsmedlemmer i Lolland Kommune. I den kommende valgperiode reduceres dette antal til 25. Ved budgetforliget vedtaget oktober 2016 er det besluttet at reducere antallet af udvalg fra 7 (+økonomiudvalget) til 4 (+økonomiudvalget). De nye fire udvalg foreslås:

  1. Klima-, Miljø-, Teknik-, og Havneudvalget
  2. Social- og Sundhedsudvalget
  3. Arbejdsmarkedsudvalget
  4. Børne-, Skole-, Kultur-, og Fritidsudvalget

Antallet af medlemmer i alle udvalg inklusiv økonomiudvalget foreslås at være 7. Sagen skal behandles af byrådet af 2 omgange og dette er anden og sidste behandling.

Godkendt

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.