a
Redaktionen

redaktionen@disputs.dk

LollandLeaks

lollandleaks@disputs.dk

Nicolai Privrat

Chefredaktør
np@disputs.dk

Søren Rosenberg

Skribent
sr@disputs.dk

disputs.dk er en del af

nakskov.nu

CVR 35 36 25 68
Fællesskabsvej 11
4900 Nakskov

nyt aktivistisk meningsmedie på lolland

Byrådsmøde 21/9-2017

Torsdag d. 21. september kl. 18.00 afholdes byrådsmøde på Nakskov gamle rådhus i Lolland Kommune. Du kan følge med live på borger-tv.dk. Dagsordenen kan som altid findes i sin fulde længde og med bilag på dagsorden.lolland.dk

Vi kigger på nogle udvalgte dagsordenspunkter.

2. 1. behandling af budget 2018-2021

Det nye budgetforslag skal førstebehandles.

Forudsætningerne i budgetforslaget er:

• Alle skattesatser fortsætter uændret fra 2017 til 2018
• Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
• Der indarbejdes de budgetreduktioner og tekniske korrektioner, som er nævnt i sammendraget og budgetbemærkningerne, som er bilag til sagsfremstillingen
• Der er indarbejdet driftsreduktioner på i alt 11,7 mio. kr. på baggrund af Økonomiudvalgets besluttede rammereduktioner
• Der optages lån på i alt 3,8 mio. kr. i 2018
• Der er indarbejdet de i investeringsoversigten nævnte anlægsprojekter
• Der er indarbejdet de forudsætninger i øvrigt, som er anført i sammendraget og de vedhæftede budgetbemærkninger, som omfatter talmateriale og mere uddybende bemærknin- ger på de enkelte udvalgsområder.

Budgetforslaget udviser et driftsoverskud på 128,2 mio. kr. og en samlet forbedring af kassebeholdningen på 3,0 mio. kr.

Lolland Kommune har efter udarbejdelsen af budgetforslaget til 1. behandlingen modtaget svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende de ansøgte tilskuds- og lånepuljer.

Lolland Kommune modtager 47,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, hvilket er 12,0 mio. kr. mere, end der er indregnet i budgetoplægget.

Derudover er der givet lånetilsagn på 41 mio. kr. til styrkelse af likviditeten. Dette lån skal afdrages over 10 år.

Ovennævnte medfører, at den samlede budgetbalance forbedres fra et overskud på 3,0 mio. kr. til et overskud på 51,3 mio. kr.

Direktionen indstiller, at:

  • Budget 2018-2021 fremsendes til byrådets 1. behandling
  • Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  • Over- og underskud i budgetforslaget for 2018 samt 2019-2021 tilgår/finansieres af kassebeholdningen
  • Der afsættes en bevillingsreserve i 2018.

3. Halvårsregnskab 2017

Samlet set er forventningen ved udgangen af 1. halvår 2017, at det samlede resultat vil være et underskud på 31,8 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra lånoptagelse på 121,7 mio. kr. forventes en forbedring af kassebeholdningen på 7,1 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2018 er der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017. Som led heri indgår nyt pris- og lønskøn, der indebærer en lavere fremskrivning end den, som indgik i budgettet for 2017. Konsekvenserne af de nye pris- og lønskøn kan opgøres til en mindre udgift på 9,5 mio. kr. for Lolland Kommune, der fordeler sig således på de enkelte udvalg:

Direktionen indstiller at der gives tillægsbevillinger til de forskellige udvalg, som følge af ændret pris- og lønfremskrivning.

8. Forslag til Lokalplan 360-99 Langelinje Solcellepark

Med dette lokalplanforslag Bilag 1, ønskes planlægningen af et nyt 27 ha stort solcelleanlæg placeret ved de 11 nye vindmøller i vindmølleområdet Rødby Fjord I igangsat.

Området er præget af det eksisterende solcelleanlæg og af de 11 x 150 meter høje vindmøller, som er opstillet mod nord på kanten af solcelleanlægget, der ønskes etableret på en del af matrikel 72, Rødby Fjord, Tirsted. Arealerne er i dag opdyrket landbrugsjord. På alle 4 sider af anlægget vil der fortsat være grønne dyrkede arealer.

I projektet opstilles op til 10 MW solcelleanlæg. Den årlige el-produktion af vedvarende energi fra solcellerne er beregnet til at blive ca. 10.500 MWh årligt, det svarer til cirka 2.600 husstandes årlige elforbrug til apparater og lys.

 

Skrevet af

sr@disputs.dk

Fast skribent for disputs. 29 år. Bor og arbejder i Nakskov. Engageret i diverse lokale foreninger. Interesseret i markedsføring, særligt hvordan branding kan bruges som udviklingsmotor på Lolland.